titulo de benvida
linea
FORMULARIOS DESCARGABLES  
linea


Neste apartadao recollense unha relación dos principais formularios descargables que é necesario levar cubertos ás oficinas municipais para realizar algún trámie.

A maior parte destes documentos presentanse en formato .pdf, para que poidan ser descargados e impresos dende o ordenador co fin de cubrilos e entregalos presencialmente na oficina correspondente. Dende aquí poderas descargar todolos documentos administrativos dispoñibles dende a web.

 
linea
OFICINAS XERAIS
linea
Modelo de instancia xeral
 
linea
URBANISMO
linea
Modelo de solicitude de licenza de execución de obras menores (Réxime de comunicación previa)
Modelo de solicitude de licenza de execución de obras maiores
Modelo de solicitude de licenza de primeira ocupación
Modelo de solicitude de licenza de actividade ou apertura de establecemento (Réxime de comunicación previa)
Modelo de solicitude de licenza de cambio de titularidade dunha actividade (Réxime de comunicación previa)
 
linea
PADRÓN DE HABITANTES
linea
Modelo de solicitude de certificado de empadronamento
Modelo de solicitude de alta no padrón municipal de habitantes
Modelo de solicitude de cambio de domicilio
Modelo de solicitude de informe de convivencia
Modelo de reclamación ao padrón de recollida do lixo
Modelo de solicitude de cambio de domicilio en Trafico
 
linea
SERVIZOS ECONÓMICOS
linea
Modelo de impreso de comunciación de alta de datos bancarios no rexistro de terceiros
Modelo de impreso de comunciación de baixa de datos bancarios no rexistro de terceiros
Modelo de pago de taxas municipais
Modelo de solicitude de devolución de ingresos
 
linea
CULTURA E DEPORTES
linea
Modelo de solicitude de inscrición en actividades municipais
Modelo de solicitude de baixa en actividades municipais
Modelo de solicitude de aluguer de instalacións deportivas (Reservar previamente Tl. 981 50 99 08)
 
linea
EMPREGO
linea
Modelo de solicitude de alta na bolsa municipal de demandantes de emprego
Modelo de solicitude de alta na bolsa municipal de ofertantes de emprego