titulo de benvida
ORDENANZA

NÚMERO
B.O.P.

DATA DE PUBLICACIÓN
NO B.O.P.
DESCARGA
_IMPOSTOS      
Imposto sobre bens inmobles B.O.P. Nº 300 31/12/2004 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 270 24/12/2009 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 217 15/11/2010 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 242 22/12/2011 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 234 10/12/2012 PDF
[modificada] B.O.P.Nº 233 09/12/2013 PDF
[modificada] B.O.P.Nº 234 05/12/2014 PDF
[modificada] B.O.P.Nº 238 14/12/2015 PDF
linea
Imposto sobre actividades económicas B.O.P. Nº 074 31/03/2003 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 300 31/12/2004 PDF
linea
Imposto sobre vehículos de tracción mecánica B.O.P. Nº 074 31/03/2003 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 300 31/12/2004 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 006 09/01/2007 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 066 23/03/2009 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 270 24/12/2009 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 217 15/11/2010 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 242 22/12/2011 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 234 10/12/2012 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 233 09/12/2013 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 234 05/12/2014 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 238 14/12/2015 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 236 15/12/2016 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 236 14/12/2017 PDF
linea
Imposto sobre construccións, instalacións e obras B.O.P. Nº 118 23/06/2014 PDF
linea
Imposto sobre incremento do valor dos terreos de natureza urbana B.O.P. Nº 300 31/12/2004 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 261 12/11/2007 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 270 24/12/2009 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 274 31/12/2009 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 217 15/11/2010 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 242 22/12/2011 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 234 10/12/2012 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 233 09/12/2013 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 234 05/12/2014 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 234 14/12/2015 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 236 15/12/2016 PDF
linea
       
_TAXAS      
Taxa por prestación de servizos culturais, educativos, deportivos e de ocio B.O.P. Nº 269 21/11/2007 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 274 27/11/2008 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 178 16/09/2011 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 238 14/12/2015 PDF
linea
Taxas sobre expedición de documentos administrativos B.O.P. Nº 074 31/03/2003 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 300 31/12/2004 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 005 08/01/2007 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 066 23/03/2009 PDF
linea
Taxa pola utilización de piscinas e demais instalacións deportivas municipais B.O.P. Nº 290 20/12/1999 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 300 31/12/2004 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 225 29/09/2008 PDF
linea
Taxa pola licenza de apertura de establecementos ou pola actividade de control posterior daquelas actividades sometidas a comunicación previa ou declaración responsable B.O.P. Nº 300 31/12/2004 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 153 13/08/2012 PDF
linea
Taxa pola subministración de auga B.O.P. Nº 290 20/12/1999 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 293 30/12/2006 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 299 29/12/2007 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 066 23/03/2009 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 235 13/12/2010 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 242 22/12/2011 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 234 10/12/2012 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 233 09/12/2013 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 234 05/12/2014 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 238 14/12/2015 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 236 15/12/2016 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 236 14/12/2017 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 236 12/12/2018 PDF
linea
Taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene urbana [Taxa por recollida do lixo] B.O.P. Nº 297 29/12/2003 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 299 29/12/2007 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 274 27/11/2008 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 066 23/03/2009 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 270 24/12/2009 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 217 15/11/2010 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 242 22/12/2011 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 234 10/12/2012 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 233 09/12/2013 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 234 05/12/2014 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 238 14/12/2015 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 236 15/12/2016 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 236 14/12/2017 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 236 12/12/2018 PDF
linea
Taxa polo outorgamento das licenzas urbanísticas ou realización das actividades de control no casos de presentación de declaración responsable ou comunicación previa B.O.P. Nº 118 23/06/2014 PDF
linea
Taxa por axuda no fogar e outras prestacións sociais B.O.P. Nº 300 31/12/2004 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 225 29/09/2008 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 272 27/11/2008 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 210 25/09/2009 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 149 06/08/2010 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 152 12/08/2013 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 076 23/04/2014 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 072 17/04/2018 PDF
linea
Taxa por servizos de prevención e extinción de incendios, , prevención de ruínas, derrubamentos, salvamento, protección de persoas e outros semellantes B.O.P. Nº 300 31/12/2004 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 299 29/12/2007 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 274 27/11/2008 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 233 09/12/2013 PDF
linea
Taxa por saneamento e depuración de augas residuais B.O.P. Nº 300 31/12/2004 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 062 16/03/2006 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 293 30/12/2006 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 299 29/12/2007 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 066 23/03/2009 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 235 13/12/2010 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 242 22/12/2011 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 152 12/08/2013 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 151 11/08/2014 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 158 22/08/2019 PDF
linea
Taxa por prestación do servizo de apoio psicoterapéutico e estimulación linguaxe B.O.P. Nº 255 07/11/2002 PDF
linea
Taxa por ocupación do solo subsolo e voo da vía pública B.O.P. Nº 290 20/12/1999 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 298 30/12/2000 PDF
linea
Taxa pola utilización dos servizos da escola infantil municipal B.O.P. Nº 000 22/12/1997 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 174 31/07/2002 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 093 18/05/2012 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 072 18/05/2016 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 072 17/05/2018 PDF
linea
Taxa pola utilización privativa da vía pública - entrada a garaxes particulares B.O.P. Nº 040 18/02/1998 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 290 20/12/1999 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 236 14/12/2017 PDF
linea
Taxa por aproveitamento especial do dominio público local a favor de empresas explotadoras de servizos de subministración de interexe xeral B.O.P. Nº 217 15/11/2010 PDF
[ANUNCIO: Execución de fallo xudicial. Sentenza nº 815/2013 do TSXG] B.O.P. Nº 088 09/05/2013 PDF
linea
Taxa pola utilización do complexo da piscina cuberta municipal B.O.P. Nº 155 16/08/2011 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 153 13/08/2012 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 032 15/02/2013 PDF
[modificada] B.O.P. Nº 152 12/08/2013 PDF
linea
Taxa polo outorgamento das licenzas urbanísticas ou realización das actividades de control nos casos de presentación de declaración responsable ou comunicación previa. B.O.P. Nº 118 23/06/2014 PDF
linea
Taxa pola prestación do servizo de inspección relacionado coa medición e control de ruídos e vibracións B.O.P. Nº 151 11/08/2014 PDF
linea
       
 
/