Solicitude de CITA PREVIA
19 DE ABRIL DE 2021

- ATENCIÓN AO PÚBLICO NAS OFICINAS MUNICIPAIS:
A atención presencial da veciñanza nas distintas oficinas municipais farase unica e exclusivamente con CITA PREVIA.

Tal e como recomendan as autoridades sanitarias, priorizarase a atención por vía telefónica ou telemática. A atención presencial, sempre e cando sexa por motivos de urxencia, precisará CITA PREVIA.

Para evitar aglomeracións, o acceso as oficinas farase de forma unipersoal e por orde segundo a hora da cita previa asignada. A veciñanza deberá esperar fora das instalacións gardando a distancia de seguridade de 2 metros ata que poidan ser atendidos.

- EMPREGO PÚBLICO: ACTA DE VALORACIÓN DAS ENTREVISTAS PERSOAIS, PUNTUACIÓN TOTAL, PROPOSTA DE CONTRATACIÓN e FORMACIÓN DA LISTA DE AGARDA das persoas candidatas que se presentaron ao proceso para a CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL [3 albaneis (grupo V), 7 peóns de obras (grupo V), 1 tractorista (grupo V), 3 condutores (grupo V)]: EXERCICIO ECONÓMICO 2021

- DESBROCE E LIMPEZA DE TERREOS E SOLARES: Recordatorios que deben ter en conta os propietarios de terreos e solares para o cumprimento da Lei7/2012 do 28 de xuño de Montes de Galicia, do Capítulo VI da Lei 9/2017 de 26 de decembro, e da Lei 3/2007 do 9 de abril, de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia.

- INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS AGRICOLAS E DE OBRAS E SERVIZOS: A estación móbil UM 3 que fai a inspección periódica obrigatoria de vehículos agrícolas e de obras e servizos vai estar en Brión o mércores 28 de Abril na explanada da Escola Unitaria de Ons.

- ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL: Ábrese o prazo para inscrición de nenos/as de 0 a 3 anos na Escola Infantil Municipal de Brión para o curso 2021/2022. Dende o 19 ao 30 de Abril.

- PEL-REACTIVA 2020: Concesión DEFINITIVA das axudas do Concello de Brión como concello adherido ao fondo de financiamento para a reactivación económica e social da pronvincia da Coruña (PEL-REACTIVA), publicadas no BOP nº 188, do 6 de novembro de 2020.

- CURSO DE OFIMÁTICA NA REDE: Ábrese o prazo para inscribirse nos cursos de Microsoft Word, Microsoft Exeel e Obradoiros dixitais. Información e inscricion na Aula Cemit ou no teléfono 981 50 99 08 (martes e xoves de 10 a 13h.).

- REFORZO DOMICILIARIO PARA PERSOAS MAIORES OU CON NECESIDADES CON MOTIVO DA COVID-19: Inmersos na terceira onda da pandemia e con cifras de contaxios superiores as do primeiro confinamento, dende o Concello de Brión vemos necesario reforzar a asistencia as persoas maiores ou con necesidades e que precisen axuda para facer a compra, acudir á farmacia, realizar algunha xestión no propio concello ou noutras administracións, etc...

- MODIFICACIÓN PUNTUAL DO P.X.O.M DE BRIÓN: Documento de modificación aprobado inicialmente polo Pleno do Concello de Brión en sesión do 16 de decembro de 2020.

- PLAN DE ACCIÓN POLO CLIMA E A ENERXÍA SOSTIBLE (PACES): O Concello de Brión, coa sua adhesión o Pacto das alcaldias polo clima, comprometeresa a reducir os gases de efecto invernadoiro polo menos un 40% ata 2030 e a elaborar o documento PACES. Compre destacar que a elaboración do documento PACES foi subvencionado o abeiro das axudas convocadas pola Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, destinadas a entidades locais asinantes do Pacto das Alcaldias para o clima e a Enerxía Sostible. Operación cofinanciada pola Unión Europea, a traves do FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER).

- CURSOS DA AULACEMIT: Ábrese o periodo de inscrición para os obradoiros de SEDE ELECTRÓNICA, CORREO ELECTRÓNICO E VIDEOCHAMADA. Realizaranse cando se inscriban como mínimo 3 persoas. Horario de mañá e tarde. Cota gratuíta.

- PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE BRIÓN: A Xunta de Goberno Local, en sesión de data 11 de febreiro de 2020, aprobou inicialmente este plan. Este instrumento sométese a información pública polo prazo de un mes, a contar desde a publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia (BOP NÚMERO 34 do Mércores, 19 de Febreiro de 2020), a fin de que as persoas que o desexen poidan formular as correspondentes alegacións, observacións e suxestións.

- REPOBOACIÓNS FORESTAIS: Aviso segundo a Lei 7/2012 de Montes de Galicia sobre as repoboacións forestais e as distancias que teñen que deixar as novas plantacións.

- PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCEDIOS FORESTAIS DE GALICIA: Recordatorio das obrigas dos responsables dos terreos forestais contemplados na Lei 3/2007.

- III PLAN PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES: O Concello de Brión en colaboración coa Diputación de A Coruña veñen de presentar o III plan de igualdade entre homes e mulleres que estará en vigor durante os anos 2016 a 2019. Podes ver o texto integro no apartado de Servizos Sociais.

- OBRIGAS DOS POSUIDORES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA: Recordatorio das obrigas que han de cumprir os posuidores de animais domésticos de compañía segundo a ordenanza municipal de posesión e custodia de animais, publicada no BOP Nº 50, do 1 de marzo de 2003.

Inspección Técnica de Vehículos Agrícolas e de obras e Servizos
Escola Infantil Municipal
Desbroce e limpeza de terreos e solares